KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Vastame kõigile meieni jõudvatele küsimustele Ohtu küla kohta. Siin lehel toome välja korduma kippuvad küsimused. Täiendame rubriiki jooksvalt.

Üldised küsimused:

Kas ma võin külaseltsi korraldatavatel üritustel käia ilma seltsi liige olemata?

Jah, loomulikult! Ohtu külaselts korraldab üritusi kõigile küla elanikele.

Kuidas saada Ohtu külaseltsi liikmeks?

Kirjuta vabas vormis avaldus, et soovid hakata külaseltsi liikmeks ja jäta avaldus külatuppa või Paju talu postkasti.

Tasu külaseltsi arveldusarvele EE032200221014042396:

 • Sisseastumistasu – 3 eurot
 • Seltsi liikme aastamaks – 10 eurot

Ja oledki külaseltsi liige!

Maatoimingud:

Katastriüksuse jagamine

Katastriüksuse jagamine tähendab ühe katastriüksuse mitmeks iseseisvaks katastriüksuseks (reaalosaks) jagamist.

Katastriüksuse jagamiseks peab maaomanik esmalt pöörduma vallavalitsusse, et selgitada, katastriüksuse jagamise võimalusi ehk kas on vaja koostada detailplaneering või ilmnevad muud kitsendavad asjaolud (krundi suuruse piirang jne).

Rohkem infot valla kodulehel www.laaneharju.ee.

Katastriüksuste liitmine

Katastriüksuste liitmine on mitmest naaberkatastriüksusest ühe katastriüksuse moodustamine.

Katastriüksuste liitmiseks ehk uue katastriüksuse moodustamiseks peab maaomanik pöörduma vallavalitsusse, et selgitada katastriüksuste liitmise võimalusi ehk kas on vaja koostada planeering või ilmnevad muud kitsendavad asjaolud (krundi suuruse piirang vms).

Rohkem teavet leiab Maa-ameti geoportaali materjalidest: Maaomaniku meelespea

Ametnike kontaktid

 Erkki Pratka

Tel: 608 7882

E-post: erkki.pratka@laaneharju.ee

Asukoht: Padise, Keila

 

Elmar Luha

Tel: 679 0614

E-post: elmar.luha@laaneharju.ee

Asukoht: Paldiski, Vasalemma

Ohtu külast:

Kus asub Ohtu küla?

Ohtu küla asub Harjumaal Lääne-Harju valla edelaosas.

Kui palju elab Ohtu külas inimesi?

Ametlikult on oma elukoha Ohtus registreerinud 158 inimest. Usume, et tegelikult elab Ohtus umbes 200 inimest.

Ei leia vastust oma küsimusele?

Projekteerimistingimused:

Projekteerimistingimuste esitamine

Projekteerimistingimuste taotlus ja sellega seonduvad dokumendid esitatakse Lääne-Harju Vallavalitsusele elektrooniliselt läbi riikliku ehitisregistri. Selleks on vajalik viidatud keskkonda ID-kaardiga sisse logida. Enne Ehitisregistri kasutamist tutvu kindlasti selle kasutajajuhendiga, mille leiad ehitisregistri keskkonnast rubriigist “Abi”.

Projekteerimistingimused antakse 30 päeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates. Kui pädev asutus otsustab menetluse korraldada avatud menetlusena, sh kui antakse projekteerimistingimused ehitusseadustliku §-s 27 ja planeerimisseaduse § 125 lõikes 5 nimetatud juhul, antakse projekteerimistingimused 60 päeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates.

Avatud menetlus viiakse läbi haldusmenetluse seaduse 3. peatüki ja ehitusseadustiku 3. peatüki alusel. Avatud menetluses antavate projekteerimistingimuste eelnõu avalikustatakse valla kodulehel ja menetlusest teavitatakse nii valla veebilehel kui ka ajalehes Harju Elu. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid.

 

Projekteerimistingimuste taotlemisel tuleb lisada vähemalt:

 • Asendiplaan;
 • Soovituslik on lisada kavandatava ehitustegevuse eskiisjoonised või;
 • Kirjeldada soovitud ehitise omadusi: ehitusalune pindala (pikkus x laius), kõrgus, soovitud fassaadimaterjalid, katusekalle ja – materjal vmt;
 • Kirjeldada olemasolevaid või rajatavaid vee-, kanalisatsiooni- ja elektirühendusi.

Projekteerimistingimused detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel:

Projekteerimistingimused on vajalikud ehitusloakohustusliku hoone või olulise avaliku huviga rajatise (edaspidi “oluline rajatis”) ehitusprojekti koostamiseks, kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus.

Kohalik omavalitsus annab projekteerimistingimused hoone või olulise rajatise:

 • Püstitamiseks või rajamiseks;
 • Laiendamiseks üle 33 protsendi selle esialgu kavandatud mahust.

Projekteerimistingimuste andmisel arvestatakse:

 • Hoone või olulise rajatise asukohas väljakujunenud keskkonda, sealhulgas hoonestuslaadi;
 • Et projekteerimistingimuste andmine ei oleks vastuolus õigusaktide, isikute õiguste või avaliku huviga;
 • Üldplaneeringus määratud tingimusi.

Projekteerimistingimustega määratakse asjakohasel juhul hoone või olulise rajatise:

 • Kasutamise otstarve;
 • Suurim lubatud arv maa-alal;
 • Asukoht;
 • Lubatud suurim ehitisealune pind;
 • Kõrgus ja vajaduse korral sügavus;
 • Arhitektuurilised, ehituslikud ja kujunduslikud tingimused;
 • Maa- või veealal asuvate ehitiste teenindamiseks vajaliku ehitise võimalik asukoht;
 • Ehitusuuringu tegemise vajadus;
 • Haljastuse, heakorra ja liikluskorralduse põhimõtted.
Riigilõiv ja taotluse allkirjastamine

Projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise tuleb tasuda riigilõiv 25 eurot Lääne-Harju Vallavalitsuse arveldusarvele: EE452200001120109987.

NB! Makse selgitusse märkida: projekteerimistingimused/aadress/ehitise nimetus või projekteerimistingimuste taotluse number

 

Taotluse digitaalsel allkirjastamisel riiklikus ehitisregistris edastatakse taotlus automaatselt kohalikule omavalitsusele menetlemiseks. Projekteerimistingimused väljastatakse riiklikus ehitisregistris vallavalitsuse poolt vastu võetud korralduse alusel.

Ametnike kontaktid

Sven Liivak

Tel: 679 0635

E-post: sven.liivak@laaneharju.ee

Ehitusloa taotlemine ja ehitusteatis:

Kuhu avaldus esitada?

Ehitusteatis ja ehitusloa taotlus esitatakse elektroonselt läbi riikliku ehitisregistri, kuhu tuleb ID-kaardiga sisse logida. Enne Ehitisregistri kasutamist tasub tutvuda selle kasutajajuhendiga, mille leiad rubriigst “Abi“.

Riigilõivu tasumine
 • Ehitusteatise eest riigilõivu tasuma ei pea.
 • Elamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 150 eurot.
 • Mitteelamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 250 eurot.
 • Mitteelamu ja seda teenindava rajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.
 • Raudteerajatise, auditikohustusliku surveseadme või gaasipaigaldise, jaotusvõrgu elektrirajatise, side- ja telekommunikatsiooniehitise, kanalisatsiooniehitise, pinnaveehaarde, puurkaevu, puuraugu, spordi- või puhkerajatise, supelranda teenindava kaldaga püsivalt ühendamata spordi- või puhkerajatise ning erirajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.
 • Avalikkusele ligipääsetava eratee, õhutranspordirajatise, sadama- ja avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendatud rajatise, muu avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatise, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatise, veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku, kanalisatsiooniehitise, tammi, paisu, kaldakindlustusrajatise, veehoidla, niisutus- ja kuivendusrajatise, tõsteseadme, põhivõrgu elektrirajatise ja prügimäerajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 250 eurot.
 • Kõikide ehitiste lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

Kui ehitusloa taotlus sisaldab mitut hoonet ja seda teenindavat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva ehitusloakohustusliku hoone eest eraldi.

Riigilõiv tasutakse Lääne-Harju Vallavalitsuse arveldusarvele: EE452200001120109987.

Taotluse allkirjastamine

Taotluse digitaalsel allkirjastamisel riiklikus ehitisregistris edastatakse taotlus automaatselt kohalikule omavalitsusele menetlemiseks. Projekteerimistingimused väljastatakse riiklikus ehitisregistris vallavalitsuse poolt vastu võetud korralduse alusel.

Ehitamise alustamise teatise registreerimine:

Kuhu taotlus esitada?

Vastavalt ehitusseadustikule tuleb ehitamise alustamise teatis esitada vaid ehitiste kohta, mille puhul on nõutav ehitusloa taotlemine. Ehitamise alustamise teatis tuleb esitada minimaalselt kolm tööpäeva enne ehitustööde algust. Kui ehitise kohta on registreeritud ehitusteatis või on ehitisregistris märge „Ehitusloa taotlus loetud teavitatuks”, ei ole ehitamise alustamise teatise esitamine vajalik!

Ehitamise alustamise teatise esitamiseks tuleb ID-kaardiga sisse logida Ehitisregistrisse, valides seal „Esita taotlus või teatis” / „Ehitamise alustamise teatis” ning täita digitaalne ankeet. Dokumendiga peavad kindlasti olema seotud järgnevad isikud: teataja, ehitaja ja omanikujärelevalve teostaja. Juhime tähelepanu ka sellele, et ühe teatisega saab siduda mitu ehitist, mille ehitamist sama projekti raames alustatakse.

Ehitusloa kehtivus

Ehitusluba kehtib 5 aastat. Kui ehitamisega on alustatud, siis kehtib ehitusluba kuni 7 aastat ehitusloa kehtima hakkamisest. Põhjendatud juhul võib ehitusloa kehtivuseks sätestada pikema tähtaja või muuta ehitusloa kehtivust. Ehitamise alustamise päevaks loetakse esimene ehitusprojektile vastavate tööde tegemise päev.

Ametnike kontaktid

Veljo Männiste

Tel: 608 7875

E-post: veljo.manniste@laaneharju.ee

 

Juhan Kuller

Tel: 677 6323

E-post: juhan.kuller@laaneharju.ee

Kasutusluba ja kasutusteatis:

Kuhu avaldus esitada?

Kasutusteatis ja kasutusloa taotlus esitatakse elektroonselt läbi riikliku ehitisregistri, kuhu on vaja ID-kaardiga sisse logida. Enne Ehitisregistri kasutamist tutvu kindlasti selle kasutajajuhendiga, mille leiad ehitisregistri keskkonnast rubriigist “Abi“.

Taotluse digitaalsel allkirjastamisel riiklikus ehitisregistris edastatakse taotlus automaatselt kohalikule omavalitsusele menetlemiseks. Projekteerimistingimused väljastatakse riiklikus ehitisregistris vallavalitsuse poolt vastu võetud korralduse alusel.

Riigilõivu tasumine
 • Kasutusteatise eest riigilõivu tasuma ei pea.
 • Elamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.
 • Mitteelamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 60 eurot.
 • Raudteerajatise, auditikohustusliku surveseadme või gaasipaigaldise, jaotusvõrgu elektrirajatise, side- ja telekommunikatsiooniehitise, kanalisatsiooniehitise, pinnaveehaarde, puurkaevu ning spordi- või puhkerajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.
 • Avalikkusele ligipääsetava eratee, õhutranspordirajatise, avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatise, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatise, veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku, veehoidla, niisutus- ja kuivendusrajatise, tõsteseadme, põhivõrgu elektrirajatise ja prügimäerajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 60 eurot.

Kui kasutusloa taotlus sisaldab mitut hoonet ja seda teenindavat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva kasutusloakohustusliku hoone eest eraldi.

Riigilõiv tasutakse Lääne-Harju Vallavalitsuse arveldusarvele: EE452200001120109987

Ametnike kontaktid

Veljo Männiste

Tel: 608 7875

E-post: veljo.manniste@laaneharju.ee

 

Juhan Kuller

Tel: 677 6323

E-post: juhan.kuller@laaneharju.ee

Toimingud vallas:

Perekonna- ja elukohatoimingud

Perekonna- ja elukohatoiminguteks on mitmed võimalused.

Rahvastikutoiminguid on võimalik teha elektrooniliselt. E-elukohateadet saab esitada e-rahvastikuregistri iseteenindusportaalis. Muid toiminguid saab teha riigiportaalis eesti.ee.

Perekonnaseisutoimingute (sünnid, surmad, abielu) infot näeb siit.

E-rahvastikuregistris sünni registreerimise avalduse esitamise kohta saab juhise alla laadida siit.

Elukohatoimingute kohta saab infot siit.

E-teenusena on rahvastikuregistri portaalis võimalik tellida korduvaid perekonnasündmuse tõendeid. Omavalitsus korduvtõendeid paberil ei väljasta, vajadusel saab neid tellida ja kätte Tallinna Perekonnaseisuametilt.

Vallamajas (Rae 38, Paldiski) saab sünde registreerida ning elukohateadet esitada vallavalitsuse tööaegadel. Kaasa võtta isikut tõendav dokument, sünni registreerimisel sünnitoetuse taotluse esitamiseks ka pangakonto number.

Lisainfo ja vastuvõtt:

teisipäev ja neljapäev 9.00–12.00, 14.00–16.00

Helje Jaanimägi, tel. 679 0620, helje.jaanimagi@laaneharju.ee

Mari-Ly Häitson, tel 677 6922, marily.haitson@laaneharju.ee

Jäätmed

Korraldatud jäätmeveoga hõlmamata jäätmeid saab vastavalt teenusepakkuja hinnakirjale ära anda järgmistes kohtades:

 • Karjaküla jäätmejaam (Tõmmiku küla, Tõmmiku tee 8). Avatud: E 09.30-18.00; K 09.30-18.00; L 09.00-16.00. T, N, R, P suletud. Lisainfo: telefonilt 54490921 jaama lahtiolekuaegadel; e-mail: tallinn@keskkonnateenused.ee. Riiklikel pühadel on jäätmejaam suletud. Isikute tuvastamine toimub ID-kaardi alusel kohaliku omavalitsuse täpsusega. Lääne-Harju valla elanikele on ohtlike jäätmete äraandmine tasuta.
 • Paldiski jäätmepunkt (Peetri tn 4, Paldiski linn). Avatud: T 09.30-18.00; N 09.30-18.00; P 09.00-16.00. E, K, R, L suletud. Lisainfo: telefonilt 54700493 jaama lahtiolekuaegadel; e-mail: tallinn@keskkonnateenused.ee. Riiklikel pühadel on jäätmepunkt suletud. Isikute tuvastamine toimub ID-kaardi alusel kohaliku omavalitsuse täpsusega. Lääne-Harju valla elanikele on ohtlike jäätmete äraandmine tasuta.
 • Keila jäätmejaam (Uus-Paldiski tee 6, Keila linn). Avatud K-R kl 10-18; L-P 10-14. Kontakt: telefon 5304 1170; e-post jaatmejaam@keila.ee. Alates 2022. aasta algusest on kõikidel Lääne-Harju valla elanikel õigus ja võimalus kasutada Keila jäätmejaama teenuseid võrdustatult Keila linna elanikega. ID-kaardi esitamisel rakendub Lääne-Harju valla elanikele soodsam jäätmete loovutamise hind.

Tasu eest:

Raie metsamaadel

Metsamaa sihtotstarbega maaüksustele väljastab metsateatised Keskkonnaamet.

Lisainfo: https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/metsandus/metsateatis

Reformimata maal kasvava metsa majandamine

Metsaseaduse § 81 lg 1 kohaselt korraldab erastamisele ja tagastamisele kuuluval maal kasvava metsa majandamist kuni maareformi seaduse alusel maa omandiõiguse ümbervormistamiseni Keskkonnaamet.

Metsaseaduse § 81 lg 3 kohaselt korraldab metsa majandamist ja raadamist maareformi seaduse § 31 lg 2 nimetatud maal (maa, mida ei tagastata, erastata ega anta munitsipaalomandisse või mis ei ole jäetud riigi omandisse, on samuti riigi omandis) kuni maareformi seaduse alusel maa omandiõiguse ümbervormistamiseni Riigimetsa Majandamise Keskus.

Hajaasustuse programm

Hajaasustuse programm: https://laaneharju.ee/hajaasustuse-programm

Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele paremad elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Programmi raames toetatavad tegevused:

 • Majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine;
 • Elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine;
 • Aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine;
 • Leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimuste kohta saab täpsemat teavet Riigi Tugiteenuste Keskuse koduleheküljelt.

 

Nõuded taotlejale:

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

 • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine;
 • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

Hajaasustusega piirkonnad on välja toodud valla üldplaneeringus ning need on kättesaadavad Lääne-Harju valla koduleheküljelt (keskkond ja planeeringud->üldplaneering).

Maksimaalne toetus programmist ühe majapidamise kohta on 6 500 eurot. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest.

 

Esitatavad dokumendid:

Taotlusvorm

Veesüsteemide projekti tegevuste kirjelduse vorm

Kanalisatsioonisüsteemide projekti tegevuste kirjelduse vorm

Juurdepääsuteede projekti tegevuste kirjelduse vorm

Elektrisüsteemi projekti tegevuste kirjelduse vorm

Projekti eelarve taotluse juurde

Arvutamise abimees

Garantiikirja näidis

 

Taotluste läbivaatamine ja hindamine:

Kui kohalik omavalitsus avastab taotluse ja taotleja vastavuse kontrollimisel ebatäpsusi, teavitab ta sellest viivitamata taotlejat ja määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks on üldjuhul kümme tööpäeva. Puuduste tähtajaks kõrvaldamata jätmise korral tunnistatakse taotlus nõuetele mitte vastavaks.

Nõuetele vastavaid taotlusi hindab kohaliku omavalitsuse poolt moodustatud komisjon. Hindamisele eelnevad paikvaatlused, mille käigus on hindamiskomisjoni liikmetel võimalus tutvuda kohapeal nõuetele vastava taotluse esitanud taotleja ja kaastaotlejate majapidamise olukorraga ja kitsaskohtadega.

Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi hinnatakse hindamisjuhendi alusel, võttes arvesse järgmisi kriteeriume:

 • Investeeringu vajalikkus ning tegevuste ja kulude põhjendatus;
 • Kuni 18-aastaste (k.a) majapidamises elavate isikute arv ning kohaliku omavalitsuse poolt eelistatud sihtrühmadesse kuuluvate majapidamises elavate isikute arv;
 • Taotletava toetuse suurus kasusaaja kohta;
 • Leibkonna jaoks laheneva kitsaskoha olulisus (lähtudes muuhulgas kohaliku omavalitsuse poolt seatud programmist toetatavate valdkondade prioriteetsusest).

Taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise, tingimusliku rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb vallavalitsus üldjuhul 60 tööpäeva jooksul taotluste esitamise tähtpäevast alates.

Lemmikloomad

Lemmikloomade pidamisest: https://laaneharju.ee/lemmikloomad

Lääne-Harju valla territooriumil kehtivad lemmikloomade pidamise nõuded vastavalt Lääne-Harju Vallavolikogu 29.05.2018 määrusele nr 12 „Koerte ja kasside pidamise eeskiri Lääne-Harju vallas

Üldised nõuded lemmikloomade pidamiseks sätestab Põllumajandusministri 24. juuli 2008 a määrus nr 76 “Lemmikloomade pidamise nõuded“, nende kohta leiad ülevaate Veterinaar- ja Toiduameti koduleheküljelt.

Õuekoera pidamise nõuded

Lemmiklooma kiibistamine ja registreerimine

Lemmikloom peab olema märgistatud mikrokiibiga ja registreeritud lemmikloomaregistris.

Lemmikloomi kiibitakse, et kadunud loom kiiresti omanikuni jõuaks või vajadusel saaks kindlaks teha, kes on looma omanik. Loomade mikrokiipimist teeb loomaarst. Ainult looma kiibistamisest ei piisa, lemmiklooma kiibi number tuleb kanda lemmikloomaregistrisse, kus see seotakse infoga looma omaniku kohta.

Lemmikloomaregistris saab looma registreerida kas kiibi paigaldaja, loomaomanik ise või lemmikloomaregistri volitatud töötleja (vallavalitsus).

Registris saab looma omanik ise muuta oma kontaktandmeid, märkida looma surmaaja ning muuta looma tegeliku asukoha andmeid. Teiste andmete muutmiseks (nt loomaomaniku vahetamiseks) pöördu vallavalitsuse või mõne registrit kasutava veterinaari või varjupaiga poole – nemad saavad andmeid muuta. Lemmiklooma ümber registreerimiseks on vaja nii praeguse kui ka tulevase omaniku nõusolekut. Seda saab tõendada nt kirjaliku avaldusega, milles on kirjas nii praeguse kui ka uue omaniku nimi, isikukood, elukoht ja kontaktandmed kui ka looma kiibi number ja tegelik asukoht, avaldus peab olema mõlema isiku poolt allkirjastatud. Teine võimalus on edastada vallavalitsusele lemmiklooma ostu-müügi- või kinkeleping, mis tõendab, kelle vahel on looma üleandmine toimunud.

Lemmikloomaregistri kasutamise abiinfo

Hulkuvad loomad

Lääne-Harju valla koerte ja kasside pidamise eeskirja järgi tuleb loomaga avalikus kohas viibimisel tagada loomade, inimeste ja vara ohutus ning avalik kord. Avalikus kohas viibimisel ja liikumisel tuleb kasutada jalutusrihma, kandmisvahendit või suukorvi.

Jalutusrihmaga ohjamata võib koeraga avalikus kohas viibida tarastatud koerteparkides, koerte treenimisaladel ja inimasustusest eemalasuvates kohtades, kui on tagatud loomapidaja pidev järelevalve koera üle ning võimalus koer vajaduse korral koheselt jalutusrihma külge kinnitada.

Hulkuv ja segaduses koer võib inimesi hirmutada ja olla neile ka ohtlik. Nii koertel kui kassidel on omapäi hulkudes suur oht auto alla jääda, koertelt pureda saada või sattuda pahatahtliku inimese kätte – aeg-ajalt on loomi mürgitatud, piinatud või nende kallal muud vägivalda tarvitatud. Hulkuvad steriliseerimata või kastreerimata kassid suurendavad ka kodutute ja soovimatute kasside hulka tänaval. Hulkuvad loomad on haiguste, sh ka marutaudi edasilevitajad, kuna hulkuvad loomad on sageli vaktsineerimata.

Hulkuvate loomadega tegelejad

Kerli Lambing

Tel: 677 6936

E-post: kerli.lambing@laaneharju.ee

 

Teele Kaljurand

Tel: 679 0608

E-post: teele.kaljurand@laaneharju.ee

Hulkuva lemmiklooma leidmisel teavita looma asukoht, kirjelda looma välimust ja nimeta eritunnuseid, iseloomusta looma seisundit ja käitumist (vigastatud, agressiivne, paanikas vm).

Kadunud lemmikloom

Kui Sinu lemmikloom on kadunud, siis teavita sellest ka vallavalitsust. Märgi looma kadumise asukoht, kirjelda looma välimust ja nimeta eritunnuseid, anna enda kontaktandmed ja saada võimalusel looma foto.

Lääne-Harju valla kodutuid ja hulkuvaid koeri ja kasse püüab ja hoiab:

MTÜ Loomade Hoiupaik

Sinirebase 24, 11217, Tallinn

Telefonid:

 • 631 47 47 (24h) teated hulkuvatest loomadest
 • 53 49 40 45 (E-P 10-17) info hoiupaigas olevate loomade kohta

E-post: info@pets.ee http://www.pets.ee/

Hätta sattunud loomast teavitage Põllumajandus- ja Toiduametit kontaktidel vihje@pta.agri.ee või telefonil 605 4750 (vastab automaatvastaja). Teates märkige kuupäev, kus ja mis sündmus aset leidis (täpne aadress), looma liik ja tõug, juhtumi täpne kirjeldus sh kirjeldus looma seisundist ja elamistingimustest. Lisaks teave loomaomaniku kohta (juhul, kui selle kohta on info olemas). Põllumajandus- ja Toiduamet menetleb esmajärjekorras pöördumisi, mis vajavad ametilt kohest reageerimist. Saabunud vihjetele, nende menetlusele ja selle tulemuste kohta amet tagasisidet ei anna.

Metslooma hättasattumine

Looduse loomulikku eluringi tuleb sekkuda nii vähe kui võimalik ja arvestada tuleb, et üksikuna tunduv loomapoeg ei ole alati maha jäetud, vaid tema ema võib läheduses olla. Metsloomade (sh lindude) loodusest püüdmine ja kodus pidamine ilma vastava loata on seadusega rangelt keelatud.

Hätta sattunud metslooma kohta tuleb info edastada riigiinfo telefonile: 1247.

Valda avalduste esitamine
Valla ajalehe tellimine

Alates 2022. aastast levitab Lääne-Harju vallavalitsus nii eestikeelset kui venekeelset valla ajalehte ainult tellijatele!

Selleks, et ajaleht jõuaks sinu postkasti, täida allpool veebivorm või saada e-kirjaga sooviavaldus tellija nime ja postiaadressiga tellimus@laaneharju.ee.

Veebivormil kuvatakse automaatselt andmed rahvastikuregistrist juhul kui olete sisse loginud. Kui soovite lehte tellida elukohajärgsele aadressile või teisele isikule tehke tellija andmetes vastavad muudatused. Valla lehe kanne toimub ainult Lääne-Harju valla piires.

https://laaneharju.ee/valla-ajalehe-tellimine

Raamatukogud

Lähimad raamatukogud: https://laaneharju.ee/raamatukogud

Lehola raamatukogu

Orisküla tee 20, Lehola küla

Tel: 604 2735

E-post: lehola@rmtk.laaneharju.ee

Raamatukoguhoidja: Pille Pikajago

Avatud: K, N 9-17

Kuu esimesel ja kolmandal laupäeval 10-14

 

Vasalemma raamatukogu

Ranna tee 10, Vasalemma alevik

Tel: 6776320

E-post: vasalemma@rmtk.laaneharju.ee

Raamatukoguhoidja: Pille Pikajago

Avatud: T, R 9-17

Kuu teisel ja neljandal laupäeval 10-14

 

Harju maakonnaraamatukogu

Keilas

Vajalikud kontaktid

Kohalike teede hooldus:

Ahto Pärnamets; tel +372 5343 7020, e-post ahto.parnamets@laaneharju.ee

Valda läbivate riigimaanteede hooldust korraldab Transpordiamet Info; tel 1247, e-post info@transpordiamet.ee

Talvine teehooldus Lääne-Harju vallas on korraldatud neljas eri piirkonnas vastavalt lepingutele.

Kergliiklusteede hooldust korraldab AS Lahevesi, kontaktisik on Jüri Karisma, tel .+372 556 99270, e-post juri@lahevesi.ee

Valla teedega seotud liikluspiirangud on nähtavad rakenduses Tark Tee.

 

Valla kalmistute kohta saab infot:

Karjaküla, Ohtu ja Paldiski kalmistukorraldaja – Heli Alter tel: 5555 6090

Harju-Madise kalmistu kohta annab infot – Reet Pikkpõld tel: 608 7810, 5342 7167

Harju-Risti ja Vilivalla kalmistukorraldaja – Allan Männi tel: 5650 4489

Elron 24h reisiinfo tel: 616 0245

 

Purgimisteenuse pakkujad:

Keila Eritehnika OÜ tel: 5362 6161

Trans-Toomapojad OÜ tel: 509 3659

Geotrans OÜ tel: 5346 8430

Klooga harjutusvälja infotelefon: 5332 6746

 

Politsei

Hädaabinumber: 112

Lääne-Harju konstaablijaoskond (Keilas) tel: 612 4510

Piirkonnavanem Mart Meriküll tel: 612 4501

Noorsoopolitseinik tel: 612 4561

Piirkonnapolitseinik Aile Kask tel: 612 45 96

Piirkonnapolitseinik Jaan Vokk tel: 612 4597

 

Vajalikud numbrid

Riigiinfo telefon: 1247

Politsei- ja piirivalveameti infotelefon tel :612 3000

Ohvriabi kriisitelefon tel: 116006

Usaldustelefon tel: 127

Lasteabi tel: 116 111

Haigekassa tel: 669 6630

Töötukassa tel: 15501; 669 6513

Laste hoolekanne info

Eestis on perekonnaseaduse kohaselt laste kasvatamine ja nende eest hoolitsemine vanemate õigus ja kohus. Kui laps jääb mingil põhjusel ilma vanemlikust hoolitsusest, siis korraldab tema hoolekande kohalik omavalitsus.

Lastekaitseseadus sätestab, et juhul kui saab teatavaks kaitset ja abi vajava lapse olemasolu, on iga inimese kohus sellest viivitamatult teatada Lääne-Harju vallavalitsuse sotsiaalosakonnale tööpäeval, telefonil 677 6930 või saada e-kiri aadressil anneli.sert@laaneharju.ee või piirkondlikele lastekaitse spetsialistidele:

Keila piirkond: 

Lada Raja, e-post lada.raja@laaneharju.ee, telefon 677 6933

Kairit Kamber, e-post kairit.kamber@laaneharju.ee, telefon 677 6333

Teija Liisi Mustila, e-post teija.liisi.mustila@laaneharju.ee, telefon 5305 3054

Laupäeval või pühapäeval või kui vallavalitsuse telefon ei vasta, edasta info lasteabitelefonil 116 111 (24 h) või politsei lühinumbrile 112.

Laste hoolekande korraldamiseks Lääne-Harju vallavalitsus

 • toetab last kasvatavat peret, tehes koostööd valla koolide, lasteaedade ja teiste asutuste ja organisatsioonidega.
 • töötab välja ja viib ellu või osaleb koostööpartnerina lapsi arendavates ja õigusrikkumisi ennetavates projektides
 • vajadusel määrab lapsele või perele tugiisiku
 • korraldab lapse eestkostet ja hooldamist perekonnas kelle liikmete hulka laps ei kuulu
 • abistava ja nõuandva organina töötab vallavalitsuse juures laste hoolekande komisjon

Vanemliku hoolitsuseta jäänud laste huvide esindajaks kõigis lapsesse puutuvates küsimustes on Lääne-Harju Vallavalitsus, juhul kui lapsele ei ole määratud eestkostjat.

Valla toetused:

Kes saab taotleda valla toetusi?

Perekonna sissetulekust mittesõltuvat sotsiaaltoetust on õigus taotleda isikul, kelle elukohana Eesti rahvastikuregistris on registreeritud Lääne-Harju vald.

Taotlusi saab elukohajärgsesse piirkonnakeskuse sotsiaalosakonda,  e-keskkonnas või e-posti aadressile info@laaneharju.ee (digilallkirjastatult). 

Toetus kantakse 5 tööpäeva jooksul pärast toetuse määramist taotleja arvelduskontole või makstakse erandjuhtudel välja sularahas. Toetuse saaja nõusolekul kantakse toetus tema poolt esitatud kolmanda isiku või toetuse aluseks olnud arve esitaja arvelduskontole.

Sünnitoetus

Lääne-Harju vallavalitsus maksab lapse sünnitoetust 550 eurot. Toetust makstakse kahes osas – esimene osa on 350 eurot ja teine osa – 200 eurot.

Esimene osa makstakse lapse ühele vanemale tingimusel, et lapse ema on rahvastikuregistri andmetel lapse sünnihetkel Lääne-Harju valla elanik ja üks lapsevanematest on elanud Lääne-Harju vallas katkematult vähemalt kuus kuud enne lapse sündi.

Teine osa makstakse välja pärast lapse ühe aastaseks saamist, tingimusel, et laps ja vähemalt üks vanem või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel katkematult olnud Lääne-Harju valla elanikud alates lapse sünnist kuni aastaseks saamiseni.

Sünnitoetuse väljamaksmiseks võib esitada taotluse 3 kuu jooksul, arvates lapse sünni registreerimisest.  Toetust ei maksta, kui laps on riiklikul ülalpidamisel või kui sünnitoetust maksti ühele vanematest teises omavalitsuses.

Esmakordselt kooli mineva lapse toetus

Esimest korda kooli mineva lapse toetus on 130 eurot.

Kooli mineva lapse toetus on toetus lapsele, kes läheb 1. klassi ning kelle enda ja ühe vanema (hooldaja, eestkostja) elukoht 15. augusti seisuga on rahvastikuregistri andmetel Lääne-Harju vald.

Taotlusi saab esitada 31. oktoobrini elukohajärgsesse piirkonnakeskuse sotsiaalosakonda,  e-keskkonnas või e-posti aadressile info@laaneharju.ee (digilallkirjastatult).

Matusetoetus

Matusetoetuse määraks on 230 eurot.

Matusetoetus on ühekordne rahaline toetus, mida makstakse isiku, kelle viimane elukoht oli rahvastikuregistri andmetel vallas, surma korral matuse korraldajale. 

Toetust makstakse samaväärselt ka matuse korraldajale, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Lääne-Harju vallas ja kes taotleb toetust sellise isiku matuse kulude katmiseks, kellel puudus rahvastikuregistrijärgne elukoht või kelle eest ei olnud võimalik saada toetust lahkunu elukohajärgsest kohaliku omavalitsuse üksusest. 

Toetuse väljamaksmine toimub võimalikult kiiresti, kuid mitte hiljem kui 2 nädala jooksul pärast vastava taotluse esitamist.

Koolisõidutoetus

Üldhariduskoolis õppivale õpilasele kompenseeritakse ühistranspordi sõidukulusid vastavalt tegelikele kuludele.

Toetust võib taotleda lapsevanem, lapse seaduslik esindaja või vähemalt 16-aastane õpilane tingimusel, et taotleja ja laps on rahvastikuregistri andmetel valla elanik.

Sõidutoetuse saamiseks esitab taotleja vallavalitsusele iga õppeaasta alguses taotluse, millele lisatakse jooksvalt iga kuu lõikes kulusid tõendavad dokumendid, mis võivad olla kuni 3 kuud vanad ja selgesti loetavad.

Sõidutoetus makstakse välja vastavalt ühistranspordi kuludokumentidele, kuid mitte rohkem kui üks sõit edasi-tagasi (kodu-kool-kodu) õppepäeva kohta.

Hariduslike erivajadustega laste koolides ja klassides õppivate õpilaste puhul kompenseeritakse kütusekulud kuludokumentide alusel arvestades koolipäevade arvu ning keskmist kütusekulu kilomeetri kohta.

Kompenseerimisele ei kuulu õpilase sõidukulud, kui õpilase elukohajärgses asulas asub üldhariduskool või on vallavalitsuse poolt organiseeritud õpilastransport. Kompenseerimisele ei kuulu ka täiskasvanute gümnaasiumis õppijate sõidukulud.

Hooldusperetoetus

Toetus koosneb kahest osast:

1) Hooldusperes oleva lapse toetus 

– toetus makstakse vanemliku hoolitsuseta alaealise lapse perekonnas hooldajale tingimusel, et laps on Eesti rahvastikuregistri andmetel Lääne-Harju valla elanik ja teenust osutatakse vastava lepingu alusel; 

– toetust makstakse hooldusperes viibiva lapse hooldamise ning ülalpidamis- ja isiklike kulude katteks

2) Hoolduspere vanema toetus 

– määratakse hoolduspere vanemale, kes on kantud sotsiaalteenuste ja toetuste andmeregistrisse (STAR)

– toetust makstakse üks kord kuus hoolduspere vanemale, kellega vallavalitsus on sõlminud vastavasisulise lepingu Lääne-Harju valla elanikuks olevale lapsele asendushooldusteenuse pakkumiseks.

– hoolduspere vanem ei pea olema rahvastikuregistri andmetel Lääne-Harju valla elanik, kui lapse rahvastikuregistri järgne elukoht on Lääne-Harju vald.

 

Hooldusperes oleva lapse toetuse suurus on 240 eurot lapse kohta kalendrikuus.

Hoolduspere vanema toetust makstakse ühe kahendiku ulatuses töölepingu seaduse § 29  lõike 5 alusel kehtestatud kuutasu alammäärast ühe lapse hooldamise kohta.

Puudega isiku hooldajatoetus

Toetust makstakse sügava puudega isiku hooldajale 50 eurot kalendrikuus ja raske puudega isiku hooldajale 30 eurot kalendrikuus.

Hooldajatoetust on õigus saada puudega lapse vanemal, seaduslikul esindajal või kasuvanemal.

Lisainfo toetuste kohta

Lisaks maksab vald sissetulekust sõltuvaid toetuseid ja nende kohta leiab täpsemalt infot valla kodulehelt:

https://laaneharju.ee/sissetulekust-soltuvad-toetused

https://laaneharju.ee/toimetulekutoetus

https://laaneharju.ee/energiatoetus

Transport:

Rongiliiklus

Elroni läänesuuna rongides kehtib I kuni IV tsoonis rahvastikuregistris Lääne-Harju valla elanikuna registreeritud reisijatele sõidusoodustus 60%. Üksikpiletiga sõites kehtib soodustus läänesuuna rongides, sõites perioodipiletiga ka teistel suundadel. Vallapoolne soodustus kehtib nii täispiletiga sõitjatele kui ka õpilastele, eakatele ja teistele soodustingimustel sõitjatele. Soodustuse saamiseks peab sõitjal kaasas olema isikustatud ühiskaart (nn Harjumaa ja Tallinna roheline kaart) ning isikut tõendav dokument.

Üksikpileteid saab osta rongist klienditeenindajalt ja sõidukaardiga tasudes piletimasinast, mille puhul lisandub veel täiendav soodustus 10%.

Vallapoolse soodustusega perioodipileteid saab osta ühiskaardile veebilehelt pilet.ee.

Piletiinfot leiab veebilehtedelt elron.ee ning pilet.ee.

Vaata Elroni sõiduplaani SIIT

Bussiliiklus

Bussitransporti Harjumaal korraldab MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus. Info piletisüsteemi, tsoonide ja hindade kohta on leitav keskuse kodulehelt.

Kõik kinnitatud sõiduplaanid on leitavad ühtsest riiklikust andmebaasist www.peatus.ee.

Sõiduplaanide riikliku andmebaasi kasutusjuhendi leiab SIIT

Soovid anda oma panuse külaelu parendamisse?

TOETA MEID!

MTÜ Ohtu Külaselts

Registrikood: 80118425

Arveldusarve nr: EE032200221014042396